• Mulder Agro
fb-logo  naar-webshop
 Voorwaarden verhuur
 
-Artikel 1. 
-Definities :
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AV : De onderhavige algemene voorwaarden.
Dagen : Alle kalenderdagen behalve zon en feestdagen
Machine(s) : Verreikers en andere machines en/of materialen die door Mulder Agro krachtens overeenkomst aan een huurder worden verhuurd.
 
-Huurder : 
Ieder die met Mulder Agro een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 2.
 
-Overeenkomst : 
Ieder onder artikel 2 bedoelde overeenkomst
 
-Artikel 2. 
-Toepasselijkheid :
Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur die worden aangegaan door Mulder Agro voor zover zij daarbij als verhuurder optreedt.
 
Artikel 3. 
-Huurperiode en huurprijzen :
3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Indien huurder géén gebruik maakt van de machine komt dit voor zijn risico, tenzij deze verhindering van lange duur is, zulks ter beoordeling van Mulder Agro kan er een uitzondering gemaakt worden.
3.3 Huurprijzen zijn exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten (waaronder extra transporten). Weekprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen à 8 uren.
3.4 De door huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag/tijd waarop de machine is verhuurd tot en met de beëindigingdatum/ tijd.
 
  -Artikel 4. 
-Aanvang Overeenkomst :
4.1 Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de machine aan huurder op een door huurder duidelijk omschreven locatie. Huurder en Mulder Agro spreken bij aanvang van de overeenkomst af of de aan- en afvoer van machine door Mulder Agro dan wel door de huurder zelf zal worden geregeld. Kosten voor aan- en afvoer zijn voor rekening Mulder Agro indien de machine door Mulder Agro wordt aan- en/of afgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1 genoemde locatie voor het betreffende transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie de machine niet kan worden afgeleverd, heeft Mulder Agro  het recht deze rit en de gederfde huur bij huurder in rekening te brengen.
4.3 Mulder Agro is gerechtigd een andere machine af te leveren dan door huurder is gehuurd, mits deze andere machine geacht wordt bruikbaar te zijn voor huurder.
 
-Artikel 5. 
-Gebruik :
5.1 Zodra de machine ter beschikking is gesteld aan huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico.
5.2 Huurder zal de machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is huurder verplicht Mulder Agro hiervan bij aanvang van de overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen.
5.3 Gedurende de huurperiode is huurder verplicht alle te zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart Mulder Agro voor alle schade voortvloeiende uit het niet door huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen ed. benodigd voor het gebruik van de machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van huurder.
5.4 Het is de huurder niet toegestaan : 
A.De machine naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij ander is overeengekomen.
B.Aan de machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Mulder Agro.
C.De machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde te beschikking te stellen.
5.5 Mulder Agro zal de machine voorzien van brandstof, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 Bij diefstal van de machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan de machine, is huurder   verplicht Mulder Agro onverwijld op de hoogte te stellen.
5.7 Huurder is verplicht op verzoek van Mulder Agro de machine voor inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud te beschikking te stellen. Huurder geeft Mulder Agro op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van huurder cq. de gebouwen en terreinen waar de machine zich bevindt te betreden.
 
-Artikel 6. 
-Einde overeenkomst :
6.1 Huurder dient de machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de overeenkomst of zo veel eerder als huurder de machine wenst terug te geven, af te melden bij Mulder Agro, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Huurder zal de locatie waar Mulder Agro de machine dient op te halen duidelijk omschreven aangeven en de machine transportklaar gereed houden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze locatie voor het betreffende transportmiddel. Indien de locatie niet goed bereikbaar is en de machine als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald, heeft Mulder Agro het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij huurder.
6.3 Huurder zal de machine schoon teruggeven.
6.4 Indien het voor Mulder Agro niet mogelijk is de machine direct op te halen, dient huurder ervoor te zorgen dat de machine gedurende een redelijke termijn op de afhaal locatie kan blijven staan. Een en ander is niet van invloed op de huursom.
 
-Artikel 7. 
-Ontbinding :
7.1 Mulder Agro heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst door een verklaring aan huurder te ontbinden in geval van:
A. Niet behoorlijke nakoming door huurder van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
B. Aanvraag van faillissement of surseance van betaling van huurder.
C. Beslag op de machine door derden.
D. Omstandigheden bij huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Mulder Agro met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de overeenkomst kunnen belemmeren.
7.1.1 In geval sprake is van overmacht heeft Mulder Agro het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Mulder Agro verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.
 
-Artikel 8. 
-Betaling :
Facturering van de huursom door Mulder Agro aan huurder geschiedt aan einde van huurperiode of indien voor langere periode wordt gehuurd tussentijds. Alle betalingen die krachtens deze algemene voorwaarden aan Mulder Agro dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde ook, geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is gefactureerd op het rekeningnummer dat is vermeld op de factuur.
 
-Artikel 9.
-Aansprakelijkheid en verzekering
9.1 Gedurende de periode dat de machine zich in de macht van huurder bevindt, is huurder jegens Mulder Agro aansprakelijk voor alle schade aan de machine, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstraan vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
9.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of door het gebruik van de machine gedurende de periode dat de machine zich in de macht van huurder bevindt, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed.
9.3 Gedurende de periode dat de machine zich in handen van huurder bevindt, is huurder verplicht te behoeve van de machine een cascoverzekering af te sluiten, zulks op basis van de aanschafwaarde van de machine een casco uitgebreid, met Mulder Agro  als medeverzekerde.
9.4 De huurder is jegens derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen die het bezit en/of het gebruik van het gehuurde voor derden hebben. De huurder dient zich ter zake daarvan zoveel mogelijk te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder veroorzaakte schade aan derden met machines die het eigendom zijn van verhuurder. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat bij een schade aan het gehuurde machine de kosten van herstel cq vergoeding van de schade op basis van een door een deskundige vastgestelde vervangingswaarde dient plaats te vinden op kosten van de huurder. Huurder dient zichzelf te verzekeren tegen schade aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen en andere ondergronds eigendommen, alsmede de gevolgschade hiervan.
 
-Artikel 10. 
-Uitlenen of onderverhuur :
Het verhuurde materiaal mag niet aan derden te beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd.

Symphony Of Soils


  Adres:  

MulderAgro
Foarwei 45
9298 JC  Kollumerzwaag

Tel: 0511-441298
Fax: 0511-443891

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet: www.mulderagro.nl 
Whatsapp: 0613324139

  Openingstijden:  

  Ochtend Middag
Ma Gesloten 13.00-18.00
Di 9.00-12.00  13.00-18.00 
Wo 9.00-12.00 13.00-18.00 
Do   9.00-12.00  13.00-18.00 
Vr 9.00-12.00  13.00-18.00 
Za 9.00-12.00  13.00-16.00 
Zo Gesloten Gesloten